Eslitsa Popova - 2017 - Exhibitions - Галерия Аросита