Vasko Slavkov - 2013 - Exhibitions - Галерия Аросита